Dziś jest: 15-05-2021, imieniny: Dionizego, Nadziei, Zofii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prawo pracy i wynagrodzenia 2021/2022

Termin szkolenia

 27 - 29 wrzesień 2021 - Zakopane - Hotel Stamary **** - www.stamary.pl
Cena: 2100,-zł /netto (2583,00-zł/brutto) 
(przyjazd do hotelu w dniu 26 wrzesień 2021 po godz.16.00)
- przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy na szkolenie o tej samej tematyce cena za osobę wyniesie 1950,-zł netto

W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych w co najmniej 70% do ceny netto nie doliczamy VAT (faktura VAT zw.)
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych - nasza oferta na BUR - kliknij tutaj.....

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>


Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy, dokumentacją pracowniczą, naliczaniem wynagrodzeń, zmian w podatku PIT.  Program szkolenia zawiera zagadnienia począwszy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem czasu pracy oraz  najnowszych zmian przepisów związanych ze zmianami w PIT, które weszły w trakcie roku i wprowadziły sporo zamieszania w bieżących rozliczeniach. Dodatkowo w trakcie szkolenia są omawiane trudne i skomplikowane sytuacje związane z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków ZUS w oparciu o najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących.

Adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, w działach hr, pracowników biur rachunkowych, osób zarządzających oraz właścicieli firm

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Program szkolenia:

Dzień I i II

PRAWO PRACY I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 2021 ROKU

I. Prawo pracy:

1. Podstawowe cechy zatrudnienia w ramach stosunku pracy:

a) ocena charakteru stosunku prawnego, w ramach którego świadczona jest praca,
b) obowiązki pracodawcy c) źródła prawa pracy,
d) zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy
e) zasady prawa pracy.

2.Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników:

a) Dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie , b) Oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników
c) Treść umowy o pracę i informacji dodatkowej,
d) Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczenia jakie przysługują pracownikowi z tego tytułu,
e) Zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych.,
f) regulamin pracy, regulamin wynagradzania – wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy.

3. Rodzaje umów o pracę i zasady zawierania terminowych umów o pracę.

4. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów o pracę:

a) okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia;
b) dopuszczalne i niedopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony;
c) nieobecność w pracy a możliwość wypowiedzenia umowy o pracę;
d) zmiana długości okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia stron;
e) wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika,
f) ochrona stosunku pracy – ciąża, wiek emerytalny, urlopy związane z rodzicielstwem, nieobecności w pracy,
g) rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika;,
h) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia – zasady stosowania przepisów,
i) przepisy dotyczące ustanowienia zarządu sukcesyjnego – wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na trwałość stosunku pracy po śmierci pracodawcy;

5. Zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy.

II. Czas pracy:

1. Pojęcie czasu pracy.

2.Pojęcie doby i tygodnia na tle czasu pracy:

a) Określenie granic doby pracowniczej,
b)Przypadki jej naruszenia.

3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym (nominału) na zasadach art. 130 KP.

4. Maksymalny limit łącznego tygodniowego czasu pracy (art. 131 KP)

5. Minimalny nieprzerwany odpoczynek dobowy i tygodniowy.

6. Okres rozliczeniowy.

7. Systemy czasu pracy.

8. Ruchomy czas pracy.

9. Indywidualny rozkład czasu pracy.

10. Praca zmianowa.

11. Przerwy w pracy. 1

2. Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.

13. Ustalanie organizacji czasu pracy na zasadach art. 150 KP.

14. Dokumentacja związana z czasem pracy.

15. Pojęcie dnia wolnego od pracy.

16. Praca w godzinach nadliczbowych,

17. Praca w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

18. Praca w niedzielę i święto.

19. Czas pracy kadry zarządzającej.

20. Dyżur pracowniczy.

21. Rozliczanie czasu pracy w związku z nawiązaniem lub ustaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego.

22. Praca w porze nocnej.

23. Zasady wliczania określonych zdarzeń do czasu pracy.

Dzień II i III

ZMIANY W ZAKRESIE PIT I ZUS W 2021 ROKU W KONTEKŚCIE PŁATNIKA WYNAGRODZEŃ

1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń:

a) ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP, FEP i nowa składka na Fundusz Solidarnościowy – zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń,
b) dokumenty rozliczeniowe ( ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA),
c) rozliczenie podatku od wynagrodzenia ze stosunku pracy – kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodów, zaliczki na podatek w wysokości 32%,
d) składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione ze składek, podatku,

2.Ustalenie wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy pracownik nie przepracował całego miesiąca – analiza przypadków.

3. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Odszkodowania, odprawy obliczane z zastosowaniem zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

5. Rozliczanie czasu pracy i ustalenie wysokości wynagrodzenia - zasady stosowane przy rozliczaniu czasu pracy;

6. Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków, umów cywilnoprawnych, zbieg potrąceń,

7. Odliczenie wynagrodzenia wypłaconego w poprzednim terminie płatności, zaliczenie na poczet przyszłego wynagrodzenia.

8. Świadczenia pieniężne, inne nieodpłatne świadczenia ponoszone za pracownika a przychód ze stosunku pracy,

9. Prawo do wynagrodzenia chorobowego i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego - wymagany okres ubezpieczenia, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku, wyłączenie prawa do zasiłku, utrata prawa do zasiłku.

10. Zasady stosowane przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku:

a) składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie zasiłku,
b) zasiłek w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
c) uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłku,
d) zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
e) wpływ zmiany warunków zatrudnienia na podstawę wymiaru zasiłku,
f) zmiana etatu a składnik miesięczny, kwartalny, roczny,
g) podstawa wymiaru po przerwie w pobieraniu zasiłków,
h) podstawa zasiłku gdy przychód przekroczył limit podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

11. Rozliczanie umów cywilnoprawnych:
a) zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych - zbieg tytułów do ubezpieczeń,
b) zasady stosowane przy opodatkowaniu umów cywilnoprawnych.

12. Konsultacje, dyskusja i zakończenie szkolenia

 Prowadzący:        

Przemysław Pogłódek - inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w kilku wyższych uczelniach, wykładowca w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych; autor publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy.

Anna Kędzierska - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współwłaściciel biura rachunkowego, Doradca podatkowy z 20 letnim stażem ( nr wpisu 07998), od 10 lat trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków, współpracujący z wieloma firmami szkoleniowymi w Polsce. W dotychczasowych zajęciach prowadzonych przez trenera uczestniczyło już ponad 1000 uczestników: samodzielnych księgowych, właścicieli i pracowników biur i kancelarii podatkowych, przedsiębiorców indywidualnych i przedstawicieli jednostek budżetowych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:
 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami przykładów zawierających bieżące informacje na temat przepisów kadrowo-płacowych. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  aktual nie obowiązujące przepisy oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 3 dni szkolenia łącznie 22 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona).
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia.
 • Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia.
 • Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia.
 • Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania - tutaj
 • Płatność na podstawie faktury. Faktury wysyłamy przed szkoleniem lub przekazujemy uczestnikom w trakcie szkolenia. 

Dla osób które chcą uczestniczyć jedynie w zajęciach (bez noclegu i wyżywienia) - cena razem z materiałami szkoleniowymi wynosi 500zł netto za jeden dzień szkoleniowy. Istnieje możliwość uczestnictwa w wybranym dniu szkolenia.

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77 4536009, faks.77 5453457, e-mail: