Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych w 2019 roku

Termin szkolenia
24 wrzesień 2019 r. godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów w podatku dochodowym w zakresie możliwości zaliczania różnego typu wydatków w koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, orzecznictwa sądowego oraz praktyki postępowania organów skarbowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program:

1. DEFINICJE: PRZYCHODU, DOCHODU I KOSZTU PODATKOWEGO

-przychód

-dochód

-koszt poniesiony i koszt odliczony

-związek kosztów z przychodami

-związek z prowadzoną działalnością gospodarczą –opodatkowaną

2. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW JAKO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

-faktury

-inne dokumenty księgowe –zasady wystawiania i przechowywania

-ustalanie dochodu z uwzględnieniem różnicy remanentowej

3. KOSZTY NEGATYWNE–katalog i dokumentowanie

-wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci –zmiana 2019

-wydatki na naprawę samochodu bez OC

-reprezentacja i reklama

-składki na rzecz organizacji

-wynagrodzenia ZUS

-fundusz pracy przedsiębiorcy

-kary umowne i sankcje administracyjne

-inne z katalogu kosztów negatywnych

4. SAMOCHÓD -przypadek pod szczególnym nadzorem

-samochód osobowy czy ciężarowy –definicja i różnice w rozliczaniu kosztów

-zasady rozliczania wydatków na nabycie samochodu i wszystkich wydatków związanych z eksploatacją i używaniem

-sytuacja po 1.01.2019 roku –reperkusje zmian w ustawach o podatkach dochodowych PIT/CIT

-samochód prywatny przedsiębiorcy

-leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze

5. MEMORIAŁOWA ZASADA UJMOWANIA KOSZTÓW I WYJĄTKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH

-zasady ujmowania wydatków w koszty

-wyjątki

-konieczność prowadzenia ewidencji zapłat i korygowania kosztów w związku z brakiem uregulowania należności wynikających z dokumentów „kosztowych” -do 31.12.2015

-zmiana przepisów od 01.01.2016 i jej konsekwencje

-problematyka rozliczania remanentu, zmiana rozporządzenia w sprawie PKPiR

6. ODPIS AMORTYZACYJNY JAKO SZCZEGÓLNY PRZYPADEK KOSZTÓW PODATKOWYCH

-definicja środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej

-zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i katalog negatywny

-dokumentowanie wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokumentowanie odpisów amortyzacyjnych

7. ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA I ZALICZANIA WYDATKÓW DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW.

8. PANEL DYSKUSYJNY,PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

Prowadzący
Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>