Dziś jest: 19-10-2019, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2019-2020 r.

Termin szkolenia
 17 grudzień 2019 r. - godz. 9.00 
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest omówienie problematyki związanej z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy, a uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi jego aspektami. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest licznymi przykładami z którymi mamy do czynienia w bieżącej pracy.

Adresaci szkolenia
Właściciele firm, osoby odpowiedzialne za ustalanie grafików , pracownicy działów kadr i HR, pracownicy biur rachunkowych  inne osoby zainteresowane tematyką planowania i rozliczania czasu pracy.

Program szkolenia

I. Obowiązki dotyczące dokumentacji pracowniczej.

1. Prawna ochrona pracy – zasady ogólne

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące praw i obowiązków pracodawców i pracowników, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp
 • Aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a wpływ na odpowiedzialność osób kierujących pracownikami
 • Zwolnienia dyscyplinarne – przyczyny uzasadniające rozwiązane stosunku pracy, zasady rozwiązania, orzecznictwo sądowe
 • Kary porządkowe (zasady ich stosowania, wymogi formalne)

II. Czas pracy w 2019-2020 r.

1.Zagadnienia podstawowe

• Doba, tydzień pracowniczy

• wymiar czasu pracy

• rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego

• planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych

• systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji;

• ruchomy rozkład czasu pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

2. Okresy odpoczynku

• kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?

• jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?

• odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

3. Harmonogramy pracy

• planowanie harmonogramów

• zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach

4. Ewidencja czasu pracy – ZMIANY

• czym jest ewidencja czasu pracy?

• wyjścia prywatne i służbowe

• różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

5. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

• przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych

• godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej

• oddawanie czasu wolnego: na wniosek pracownika oraz bez jego wniosku

• Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - sposoby rekompensowania uprawnienia pracowników

6. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych.
 

Prowadzący
Pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy,  bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy, czasu pracy kierowców, mobbingu, dyskryminacji, związków zawodowych, zatrudniania cudzoziemców oraz agencji zatrudniania. Od 1997 roku związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi w zakresie kontroli i nadzoru oraz funkcjonowania prawa pracy w podmiotach prywatnych.

Forma realizacji szkolenia

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
  Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 485,85 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • .Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel.: 774536009, faks: 775453457 e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>