Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rachunkowość dla zaawansowanych księgowych – III stopień (180 godz.)

Termin szkolenia 
10 czerwiec - 30 listopad 2021
można dołączyć jeszcze do grupy
 - szkolenie stacjonarne !!!
Cena: 3200,-zł netto/os.*/3936,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez; 
Bazę Usług Rozwojowych
 

Cel kształcenia 
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy na stanowiskach samodzielnych księgowych, głównych księgowych, zastępców głównych księgowych lub na innych stanowiskach pokrewnych, które bazują na sporządzaniu lub analizie sprawozdań finansowych.

Adresaci kursu:
Osoby posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ewidencji księgowej w ramach wszystkich zespołów kont księgowych oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych. Kurs jest polecany osobom, które ukończyły kursy księgowe na poziomie II stopnia lub pracują na samodzielnych stanowiskach księgowych i przygotowują się do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych i uznają dalszą  potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego w zawodzie księgowego.

Program kursu obejmuje swoim zakresem następujący obszar zagadnień:
1. Podstawy prawne i zawodowe rachunkowości                    

 1. Krajowe Standardy Rachunkowości,
 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 3. Ustawa o rachunkowości,
 4. Normy zawodowe rachunkowości.
 5. Polityka rachunkowości podatek
 6. Kontrola wewnętrzna i organizacja pracy działu księgowego
 7. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

2. Podatek odroczony

3. Wycena i ewidencja aktywów trwałych                   

 1. Wartości niematerialne i prawne,
 2. Rzeczowy majątek trwały wraz z środkami trwałymi w budowie,
 3. Metody amortyzacji,
 4. Leasing

4. Zapasy                                                                                       

 1. Materiały, produkty, towary – wycena i ewidencja zapasów

5. Działalność inwestycyjna

 1. Nieruchomości inwestycyjne – ujmowanie, wycena, prezentacja,
 2. Teoria wartości pieniądza – współczynnik dyskontowy
 3. Instrumenty finansowe - ujmowanie, wycena, klasyfikacja i prezentacja

6. Rozrachunki – należności i zobowiązania            

 1. Wycena rozrachunków krajowych i zagranicznych
 2. Wierzytelności – nieściągalne, przedawnione, umorzone, objęte odpisami aktualizującymi.
 3. Odpisy aktualizujące rozrachunki
 4. Różnice kursowe i wycena środków pieniężnych

7. Kapitały i fundusze                                                             

 1. Kapitały własne i ich związek z formą organizacyjno-prawną jednostki prowadzącej księgi rachunkowe
 2. Wycena i ujmowanie kapitału własnego
 3. Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniu finansowym

8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe                                      

 1. Wycena oraz prezentacja rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 3. Rozliczenie międzyokresowe przychodów

9. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza      

 1. Istota kosztów i rachunek kosztów
 2. Klasyfikacje kosztów
 3. Rachunek kosztów pełnych
 4. Kalkulacja kosztów
 5. Modele rachunku kosztów
 6. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne
 7. Planowanie i budżetowanie kosztów
 8. Analiza progu rentowności

10. Wybrane zagadnienia

 1. Umowy długoterminowe
 2. Inwentaryzacja                                            
11. Sprawozdawczość finansowa
 1. Istota i zakres sprawozdań finansowych
 2. Instrumenty polityki bilansowej
 3. Konstrukcja bilansu i rachunku zysków i strat,
 4. Zakres informacji dodatkowej,
 5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
 6. Badanie sprawozdań finansowych – cel badania, obowiązki i terminy, treść sprawozdania z badania

12. Analiza finansowa                                                           

 1. Istota i metody analizy finansowej
 2. Analiza sprawozdań finansowych
 3. Analiza wskaźnikowa
 4. Modele wczesnego ostrzegania

13. Prawo podatkowe

 1. Postępowanie podatkowe i Prawo karne skarbowe.
 2. Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej CIT i PIT
 3. Podatek od towarów i usług (VAT).

14. Egzamin

Prowadzący to doświadczeni księgowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi z wieloletnią praktyką w prowadzeniu zajęć na kursach i szkoleniach dla księgowych.

Forma realizacji kursu:

 • Kurs realizowany jest w formie wykładów online 
 • W trakcie zajęć są  angażowani również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach kursu są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym. 
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Czynny udział w zajęciach online – minimum 70% obecności
 • Sposób i formę zaliczenia:
  Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 4 godziny lekcyjne.Osoba, która na egzaminie uzyskała, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Osoba, która na egzaminie uzyska, co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu certyfikat samodzielnego księgowego/głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej ISEP.

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 180 godz. lekcyjnych (23 spotkania)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 3.200,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 3.936,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Zajęcia szkoleniowe prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, prace kontrolne, egzamin pisemny.
 • Kurs jest realizowany w tygodniu - zajęcia szkoleniowe będą odbywały się raz w tygodniu we wskazany wcześniej w harmonogramie zajęć dzień od poniedziałku do piątku w godz.. 9.00-15.00 .
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: