Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

ŚRODKI TRWAŁE oraz RÓŻNICE KURSOWE według prawa bilansowego oraz podatkowego

Termin szkolenia
28 luty 2020  godz. 9:00 - termin potwierdzony!
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest prezentacja obowiązujących przepisów w zakresie kwalifikowania i ewidencjonowania składników majątku trwałego w prawie podatkowym (ustawy o podatkach dochodowych) oraz prawie rachunkowym, ujawnienie różnic pomiędzy ustawami i wskazanie, kiedy te różnice można zniwelować (ujednolicić rozliczenia podatkowe i rachunkowe) a kiedy jest to niemożliwe oraz dokładne omówienie metod amortyzacji podatkowej. 

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących się ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym a także do osób które chciałyby pracować na tych stanowiskach lub poszerzyć swoją wiedzę.

PROGRAM

ŚRODKI TRWAŁE

 1. Wprowadzenie
 2. Podstawy prawne w zakresie aktywów trwałych i wartości niematerialnych
  • Ustawa o rachunkowości
  • Prawo podatkowe
 3. Wycena wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych:
  • Wytworzonych we własnym zakresie
  • Nabytych (nowe i używane)
  • Zwiększenia oraz zmniejszenia wartości brutto środków trwałych – remonty, modernizacje.
  • Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego
  • Odłączenie części składowej środka trwałego
 4. Zmiany w przepisach prawnych – Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Srodki trwałe" oraz Krajowy Standard Rachunkowości nr 7
  • nowe regulacje na tle MSR oraz ustawy o rachunkowości
  • remonty bieżące oraz okresowe
  • koszty finansowania zewnętrznego
  • Okres użyteczności środków trwałych
  • Wartości szacunkowe a środki trwałe
  • Obowiązek corocznej weryfikacji okresów użyteczności
  • Ujęcie prospektywne zmian wartości szacunkowycH
 5. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych
  • Terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Inwentaryzacja wyposażenia

RÓŻNICE KURSOWE

 1. Klasyfikacja różnic kursowych.
 2. Ujęcie zdarzeń gospodarczych wyrażonych w walucie obcej wg ustawy o rachunkowości
  • wprowadzone zmiany w ustawie o rachunkowości
  • pojęcie kursu faktycznie zastosowanego
  • zasady ewidencji własnych środków pieniężnych
  • zasady wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walutach obcych
  • prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
 3. Różnice kursowe wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
  • Waluta funkcjonalna a waluta prezentacji
  • Ustalenie kursów stosowanych w księgach rachunkowych
  • Polityka rachunkowości w tym zakresie
 4. Różnice kursowe w prawie podatkowym.
  • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – problematyka wyboru metody ustalania różnic kursowych
  • interpretacje indywidualne Ministra Finansów na temat metody bilansowej ustalania różnic kursowych.
  • regulacje w zakresie podatku VAT
 5. Momenty powstawania różnic kursowych (na przykładach)
  • zapłata rozrachunków walutowych
  • wycena rozrachunków na dzień bilansowy oraz ich rozliczenie w kolejnym roku obrotowym
  • wycena rachunku dewizowego oraz kasy walutowej w trakcie roku oraz na dzień bilansowy
  • kredyty i pożyczki w walutach obcych
  • różnice kursowe w umowach leasingu operacyjnego oraz finansowego
  • kursy wymiany walut obcych a cesja umów
  • kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej na tle interpretacji organów skarbowych
  • rozliczanie delegacji zagranicznych
 6. Dyskusja i zakończenie

Prowadzący: 
Roman Seredyński - Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, współwłaściciel i prezes zarządu ECA S.A. przez wiele lat kierownik działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada również bogate doświadczenie w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR/MSSF oraz niemieckim prawem bilansowym; bierze udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, w realizacji projektów due dilligence oraz w wycenie przedsiębiorstw; autor wielu artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej; współpracownik firm szkoleniowych – wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Formy kształcenia

 • Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowo-ksiegowych,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85-zł od osoby).
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>