Dziś jest: 22-08-2019, imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Dokumentacja pracownicza i inne nowości w prawie pracy

Termin szkolenia
10 październik 2019 r. - godz. 9.00 
Cena za osobę: 375,-zł netto*/461,25,-brutto
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Rok 2019 to czas bardzo dużych zmian związanych z prowadzeniem akt osobowych pracowników. Zmiany te wynikają z wejściem w życie nowej ustawy pozwalającej na elektronizację dokumentów, z dostosowania przepisów polskich do RODO oraz z wprowadzenia nowego rozporządzenia o aktach osobowych.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest skierowane do pracodawców oraz pracowników działów kadr i hr, a także kadry kierowniczej.

Program szkolenia

 1. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 • Podział dokumentacji pracowniczej.
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
 • Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ ) wprowadzonych w życie w 2017 - 2018 roku

 2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.

 • Część A akt osobowych - Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
 • Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy
 • Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące nałożenia kary porządkowej.
 • Cześć D akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.

 3. Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją

 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie?
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej.
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej: przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
 • Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
 • tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 • Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne
 • Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

 4. RODO – najnowsze zmiany w zakresie danych osobowych i ich wpływ na procesy rekrutacyjne i kadrowe

 • Zmiany w systemie ochrony danych osobowych
 • Zasady postępowania z CV dostarczanymi przez kandydatów do pracy
 • Dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności
 • Pytania zakazane w procesie rekrutacji
 • Referencje i zdjęcia kandydatów i pracowników
 • zasady zbierania i przetwarzania dokumentacji pracowniczej
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie RODO
 • RODO – a ZFŚS

 5. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
 • Przedwstępna umowa o pracę.
 • Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 • Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
 • Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

 6. Dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy

 • Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
 • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
 • Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
 • Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa. Dokumenty obowiązkowe i fakultatywne

 7. Dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia

 • Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
 • Treść świadectwa pracy od dnia 01.06.2017r.
 • sprostowanie świadectwa pracy (odmowa sprostowania w formie elektronicznej od 01.01.2017 r.
 • kto jest uprawniony do podpisania świadectwa pracy
 • obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
 • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kluczowe zapisy umowy
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym
 • orzeczenie lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy

 8. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia

 • Treść, zmiana, terminy

 9. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem

 • Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 • Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
 • Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 • Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
 • Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego

10. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych w świetle przepisów RODO

 • Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe oraz ewidencja tych osób
 • Obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego.

      11. Dokumentacja pracownicza w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy

Prowadzący
Daniel Pałyga -  Były Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. Wieloletni trener, który przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleń. Specjalista z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 1997 związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz najlepszych praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.                                 

Forma szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładów uzupełnianych praktycznymi przykładami dotyczącymi interpretacji  przepisów Kodeksu Pracy.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 375,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 461,25,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>