Dziś jest: 23-09-2020, imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Koszty uzyskania przychodów w firmie w 2020 r.

Termin szkolenia
10 listopad 2020 - godz. 9.00  - termin potwierdzony !
Cena promocyjna: 350,-zł netto/os.*/430,50,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail: 


Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów w podatku dochodowym w zakresie możliwości zaliczania różnego typu wydatków w koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, orzecznictwa sądowego oraz praktyki postępowania organów skarbowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne

Definicja pojęcia

Związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu

Ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów

2. Wybrane zagadnienia antykryzysowe związane z regulacjami w sprawie COVID-19, m.in.:

Wydatki na zakup środków ochronnych jako koszt uzyskania przychodu

Dokonywanie darowizn na cel zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 – ulga podatkowa

Ograniczenie obowiązku stosowania ulgi na złe długi przez dłużników

Wsteczne rozliczanie straty podatkowej

Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Jednorazowa amortyzacja niektórych środków trwałych

Skutki podatkowe w PIT/CIT zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS

Skutki podatkowe w CIT/PIT otrzymania subwencji z tzw. Tarczy Finansowej

3. Koszty używania samochodów osobowych – w świetle Objaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Nowe limity dotyczące kosztów amortyzacji podatkowej

Nowe limity kosztów ubezpieczenia,

Nowe limity w dotyczące leasingu samochodów osobowych

Limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów

Przepisy przejściowe

4. Kary umowne i odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu

Kary i odszkodowania za dostawy towarów wadliwych oraz wadliwe wykonanie usług

Kary i odszkodowania za nieterminowe dostawy towarów i wykonanie usług niewadliwych

Kary i odszkodowania za skrócenie trwania umowy

Odszkodowania z tytułu tzw. reklamacji polubownych

5. Koszty pracownicze jako koszt uzyskania przychodu

Wynagrodzenia i rzeczowe składniki wynagrodzenia (nagrody, świadczenia socjalne, benefity)

Zakwaterowanie i inne świadczenia w związku z oddelegowaniem i podróżami nie stanowiącymi podróży służbowych

Koszty szkoleń, nauki, kursów, egzaminów

Koszty wynikające z BHP, ubiory służbowe

Nagrody wypłacane z zysku

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenie OC dla pracowników, w tym członków zarządu

6. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych

Pojęcie reprezentacji w najnowszym orzecznictwie

Spotkania handlowe z kontrahentami (w siedzibie i poza siedzibą podatnika, w lokalach gastronomicznych, koszt noclegów dla przedstawicieli kontrahenta)

Spotkania integracyjne z udziałem kontrahentów

Nagrody (rzeczowe, pieniężne) w sprzedaży premiowej, konkursach dla klientów, kontrahentów.

Rabaty towarowe

Upominki reklamowe, okolicznościowe

Sponsoring

Dokumentowanie wydatków o charakterze marketingowym

Limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych

7. Odsetki jako koszt uzyskania przychodu

Niedostateczna kapitalizacja na nowych zasadach – koszty finansowania dłużnego

Hipotetyczne odsetki od dopłat i zysku zatrzymanego w spółce

8. Wierzytelności i zobowiązania w kontekście kosztów uzyskania przychodów

Sprzedaż i umorzenie wierzytelności „własnych”

Nowe zasady ustalania kosztów obrotu wierzytelnościami i tzw. pakietami wierzytelności

Nowe zasady ustalania kosztów przy wniesieniu do spółki wkładu w postaci wierzytelności

Wierzytelności przedawnione i nieściągalne

9. Zmiany w kosztach od 2020 r.

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 r.

 1. obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
 2. korekta dochodu lub straty podatkowej,
 3. wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek,
 4. sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 5. przepisy przejściowe.

Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na koszty uzyskania przychodów od 2020 r.

 1. weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
 2. skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
 3. uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta
 4. przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
 5. przepisy przejściowe.

Obowiązkowe stosowanie metody split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów.

 1. lista towarów i usług objęta obowiązkowym split payment,
 2. zmniejszenie kosztów w CIT jako sankcja za niezastosowanie metody podzielonej płatności
 3. przepisy przejściowe.

Prowadzący:                                                           
Paweł Wójciak  -
prawnik, doradca podatkowy; specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatkowych aspektów działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi; wieloletni wykładowca tematyki podatkowej dla praktyków.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Miejsce szkolenia: dokładny adres miejsca szkolenia zostanie podany najpóźniej na 3 dniu przed planowanym spotkaniem
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel.: 774 536 009 fax.: 775 453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>