Dziś jest: 14-12-2019, imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Bilans 2019 - księgowe zamknięcie roku

Termin szkolenia:
16 grudzień 2019 - godz. 9.00 - termin potwierdzony !
Centrum Opola

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2019 r., w kontekście aktualnych przepisów oraz najnowszych zmian, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe. Podczas szkolenia prowadzący będzie zwracał szczególną uwagę na problemy księgowego zamknięcia roku z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów oraz różnic które mogą wynikać z przepisów podatkowych.  Uwaga prowadzącego szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego.

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za zamykanie ksiąg rachunkowych i  sporządzających sprawozdania finansowe jednostek, a także do pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką w tym do księgowych, pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm, dyrektorów finansowych itd.

PROGRAM

1. Wprowadzenie

2. Zamknięcie roku obrotowego - podstawowe aspekty

2.1. Jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,

2.2. Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,

2.3. Harmonogram prac - kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,

2.4. Roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,

2.5. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,

2.6. Roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek, 

2.7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

2.10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego po zmianach w KRS

2.11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego, 

2.12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe .

2.13. Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym – doświadczenia z roku ubiegłego

2.14. Zmiany w prawie bilansowym

3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - struktura oraz jego elementy

3.1. Wprowadzenie

3.2. Bilans

3.2.1. Struktura bilansu

3.2.2. Zasady wyceny 

3.2.3. Układ bilansu na tle regulacji MSSF / MSR

3.2.4. Aktywa trwałe

3.2.5. Zapasy 

3.2.6. Należności

3.3. Rachunek zysków i strat

3.3.1. Struktura rachunku zysków i strat

3.3.2. Wariant porównawczy a kalkulacyjny

3.3.3. Ujmowanie przychodów a zasada współmierności

3.3.4. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne

3.3.5. Przychody oraz koszty finansowe

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych

3.4.1. Struktura

3.4.2. Obowiązek sporządzania

3.4.3. Metoda pośrednia oraz bezpośrednia

3.4.4. Rodzaje przepływów pieniężnych

3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym

3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

4. Inwentaryzacja

4.1. Terminy przeprowadzenia

4.2. Metody inwentaryzacji

4.2.1. Spis z natury

4.2.2. Potwierdzenie sald

4.2.3. Weryfikacja dokumentów

4.3. Rozliczenia inwentaryzacji

4.4. Wycena

5. Sporządzanie sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:

5.1. KSR 2 - Podatek odroczony

5.1.1. Regulacje ustawy o rachunkowości oraz KSR 2 

5.1.2. Metoda bilansowa jako podstawa ustalania podatku odroczonego

5.1.3. Analiza najczęściej występujących różnic przejściowych

5.1.4. Efektywna stawka podatkowa jako źródło informacji na temat realnych obciążeń podatkowych

5.1.5. Case study - przykłady

5.2. KSR 13 – Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów 

5.2.1. Podstawowe informacje na tle Ustawy o rachunkowości

5.2.2. Ogólne zasady wyceny produktów

5.2.3. Zakres kosztu wytworzenia

5.2.4. Zmienne i stałe koszty pośrednie

5.2.5. Zdolności produkcyjne

5.2.6. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym

5.2.7. Case study - przykład

6. Dyskusja i zakończenie.

Prowadzący
Roman Seredyński - Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych, współwłaściciel i prezes zarządu ECA S.A. przez wiele lat kierownik działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych; posiada również bogate doświadczenie w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR/MSSF oraz niemieckim prawem bilansowym; bierze udział w sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, w realizacji projektów due dilligence oraz w wycenie przedsiębiorstw; autor wielu artykułów z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej; współpracownik firm szkoleniowych – wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć angażowani są również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50-zł od osoby).
 • Istnieje możliwość zakupienia książki "Zamknięcie roku 2019" wydawnictwa "Rachunkowość", w cenie 189,-zł brutto (cena zawiera 5 % VAT).
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>