Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Koszty uzyskania przychodów w działalności firm po 01 stycznia 2020 r.

Termin szkolenia
6 marzec 2020 - godz. 9.00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących przepisów w podatku dochodowym w zakresie możliwości zaliczania różnego typu wydatków w koszty uzyskania przychodów z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, orzecznictwa sądowego oraz praktyki postępowania organów skarbowych.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

Program szkolenia:

 1. Zagadnienia ogólne

Definicja pojęcia
Związek kosztu z przychodem; cel poniesienia kosztu
Ciężar dowodu w zakresie kosztów; dokumentowanie kosztów
Wyodrębnienie źródeł przychodów w CIT i obowiązek przypisania kosztów do poszczególnych źródeł przychodów

 1. Moment potrącenia kosztu w czasie

Moment poniesienia kosztu a moment potrącenia kosztu
Potrącanie kosztów bezpośrednich
Potrącanie kosztów pośrednich, w tym dotyczących okresu dłuższego niż rok podatkowy
Potrącanie kosztów w interpretacjach organów podatkowych i sądów administracyjnych
Korygowanie kosztów – kiedy wstecz, a kiedy na bieżąco
Potrącanie kosztów z tytułu nabycia walut wirtualnych

 1. Koszty używania samochodów osobowych

Nowe limity dotyczące kosztów amortyzacji podatkowej
Nowe limity kosztów ubezpieczenia,
Nowe limity w dotyczące leasingu samochodów osobowych
Limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów
Przepisy przejściowe

 1. Kary umowne i odszkodowania jako koszt uzyskania przychodu

Kary i odszkodowania za dostawy towarów wadliwych oraz wadliwe wykonanie usług
Kary i odszkodowania za nieterminowe dostawy towarów i wykonanie usług niewadliwych
Kary i odszkodowania za skrócenie trwania umowy
Odszkodowania z tytułu tzw. reklamacji polubownych

 1. Koszty pracownicze jako koszt uzyskania przychodu

Wynagrodzenia i rzeczowe składniki wynagrodzenia (nagrody, świadczenia socjalne, benefity)
Zakwaterowanie i inne świadczenia w związku z oddelegowaniem i podróżami nie stanowiącymi podróży służbowych
Koszty szkoleń, nauki, kursów, egzaminów
Koszty wynikające z BHP, ubiory służbowe
Nagrody wypłacane z zysku
Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenie OC dla pracowników, w tym członków zarządu

 1. Koszty reprezentacji, reklamy oraz działań marketingowych

Pojęcie reprezentacji w najnowszym orzecznictwie
Spotkania handlowe z kontrahentami (w siedzibie i poza siedzibą podatnika, w lokalach gastronomicznych, koszt noclegów dla przedstawicieli kontrahenta)
Spotkania integracyjne z udziałem kontrahentów
Nagrody (rzeczowe, pieniężne) w sprzedaży premiowej, konkursach dla klientów, kontrahentów.
Rabaty towarowe
Upominki reklamowe, okolicznościowe
Sponsoring
Dokumentowanie wydatków o charakterze marketingowym
Limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotów powiązanych.

 1. Odsetki jako koszt uzyskania przychodu

Niedostateczna kapitalizacja na nowych zasadach – koszty finansowania dłużnego
Hipotetyczne odsetki od dopłat i zysku zatrzymanego w spółce

 1. Wierzytelności i zobowiązania w kontekście kosztów uzyskania przychodów

Sprzedaż i umorzenie wierzytelności „własnych”
Nowe zasady ustalania kosztów obrotu wierzytelnościami i tzw. pakietami wierzytelności
Nowe zasady ustalania kosztów przy wniesieniu do spółki wkładu w postaci wierzytelności
Wierzytelności przedawnione i nieściągalne

 1. Zmiany na 2020 r.

„Ulga na złe długi” – obowiązek korekty podstawy opodatkowania związany z nieuregulowanymi zobowiązaniami.
Obowiązkowy split payment w VAT a koszty uzyskania przychodów.
Biała lista podatników
Pozostałe zmiany

Prowadzący:                                                           
Paweł Wójciak
 – prawnik, doradca podatkowy; specjalizuje się w tematyce podatków dochodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz podatkowych aspektów działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych; posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach podatkowych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi; wieloletni wykładowca tematyki podatkowej dla praktyków.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 • 7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatna na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel.: 774 536 009 fax.: 775 453457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>