Dziś jest: 19-02-2020, imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

WYBRANE PROBLEMY PODATKOWE (VAT, CIT, PIT) ROKU 2020

Termin szkolenia
17 marzec 2020 - godz. 9:00 - termin potwierdzony !
Centrum Opola 
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaprezentowanie aktualnie obowiązujących zmian od  2020. Problemy podatkowe są prezentowane nie tylko z uwzględnieniem deklarowanych celów prawodawcy, ale także trudności praktycznych, które wiążą się z wprowadzeniem tych zmian w życie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane do osób zajmujących się tematyką podatkową w firmach. Dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami tj. do właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, doradców podatkowych jak i do osób operacyjnie zajmujących się rozliczaniem podatków: księgowych, pracowników biur rachunkowych, asystentów w księgowości itp. 

PROGRAM

 1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW I JEJ KONSEKWENCJE W PRAKTYCE Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019)
  • Biała lista podatników
  • Zakres danych wykazanych na „białej liście”
  • Obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
  • Dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
  • Konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT
  • Najnowsze objaśnienia ministerstwa finansów
 2. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA I OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019
  • Split payment w praktyce
  • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach
  • Wejście w życie 01.11.2019
  • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
  • Likwidacja załączników 11,13,14
  • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • Najnowsze objaśnienia podatkowe ministerstwa finansów
  • Przepisy przejściowe
 3. KONSEKWENCJE DZIAŁANIA BIAŁEJ LISTY I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PODATKACH DOCHODOWYCH I ORDYNACJI PODATKOWEJ – OD 01.01.2020 ROKU
  • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
  • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
  • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
  • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
  • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
  • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
  • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
  • przepisy przejściowe
  • planowane zmiany w podatku PIT i CIT od 01.04.2020 roku
 4. FAKTURA DO PARAGONU Z NUMEREM NIP – Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników
  • zmiany w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020
  • paragon z numerem NIP nabywcy a faktura do 450 PLN
  • sankcje po stronie podatku należnego i naliczonego
 5. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku
  • zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
  • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
  • dokumentowanie ulgi
  • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
  • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
  • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
  • ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
  • przepisy przejściowe
 6. MIKRORACHUNEK PODATNIKA – Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020
  • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
  • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
  • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
  • brak przepisu przejściowego
  • ryzyka i niebezpieczeństwa
  • zmiany wynikające z projektowanej nowelizacji, planowane wejście w życie 01.04.2020
 7. Nowy VDEK - czyli co nas czeka od kwietnia i lipca w zakresie raportowania VAT.
 • Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
 • Brak składania deklaracji VAT-7
 • Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
 • Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
 • Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
 • Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych – druk JPK_VAT 7K;
 • Przepisy przejściowe – obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. – dla kogo?
 • Problemy związane z nowym JPK:
 • Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
 • Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
 • Kary za brak wysyłki JPK;
 • Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
 • Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie; Zwrot podatku VAT a korekta JPK – konsekwencje podatkowe.
 • Nowy schemat JPK VAT – nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:
 • Kody towarów i usług – czego dotyczą;
 • Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
 • W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
 • Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
 • Nowy wzór JPK_FA:
 • Dane na fakturze a dane w JPK_FA; Obowiązujący schemat nr 3;
 • Różnice w poszczególnych schematach;
 • Zasady wpisywania kodów;
 • Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
 • Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności – zasady;
 • Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK; Termin płatności – czy należy wpisywać?
 • Pozostałe istotne elementy JPK.
 • Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami – czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
 • Inne kody u kupującego i sprzedającego – konsekwencje podatkowe;
 • MPP – kiedy umieszczać?
 • Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP – bez takiego obowiązku? Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;

Prowadzący:

Anna Kędzierska - Adamczyk: doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych. Podstawowym założeniem jest praktyczne podejście do omawianych treści i prezentacja rozwiązań problemów wskazanych przez słuchaczy. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji, która sprzyja wypracowaniu właściwej praktyki podatkowej uczestników szkolenia.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

 

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, fax 775453457, e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>