Dziś jest: 20-06-2021, imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Delegowanie pracowników do pracy poza granicami Polski

Termin szkolenia:
13 lipiec 2021 - godz. 9.00 - 14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Już od 31 lipca 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady delegowania pracowników do państw Unii Europejskiej. Dla polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę będą to największe zmiany od czasu wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Zmiany w większości są niekorzystne dla firm, skrócone zostaną maksymalne okresy delegowania, nałożone zostaną nowe obowiązki w zakresie koordynacji ubezpieczeń.

Unia Europejska przyjęła zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, która od 31.07.2020 r. ograniczyła swobodę delegowania pracowników i podwyższyła koszty z tym związane. Niekorzystne zmiany przyniesiła też nowelizacja przepisów o koordynacji ubezpieczeń społecznych. Natomiast w kwestii stosowania przepisów podatkowych wiele wątpliwości rodzi Konwencja MLI. Obawy budzi też sprawa Brexitu i regulacji dotyczących współpracy z Wielką Brytanią. W 2021 r. pracodawców delegujących pracowników objęły największe zmiany od czasu wstąpienia Polski do UE.

Obecnie delegowanie pracowników jest bardzo ograniczone ze względu na epidemię COVID-19 i ograniczenia w przekraczaniu granic.

W związku ze zmianami i nowymi przepisami, które należy wziąć pod uwagę przy delegowaniu pracownika niezbędne staje się odpowiednie przygotowanie merytoryczne pracodawców, bowiem nieprawidłowości (związane np. z nieprawidłowym ustaleniem kraju, w którym należy odprowadzać zaliczki na podatek od pracownika) mogą kosztować naprawdę wiele. Szkolenie „Delegowanie pracowników za granicę – jak przygotować się do rewolucyjnych zmian” ma na celu praktycznie przygotować Państwa do tego by wysłanie pracownika odbyło się zgodnie z przepisami.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników za granicę, a w szczególności z :    

 • wprowadzeniem obowiązku zapewnienia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej dla danej branży w danej części państwa przyjmującego, zgodnie z zasadą „ta sama płaca, za tą samą pracę, w tym samym miejscu”,
 • ustanowieniem 12-miesięcznego okresu oddelegowania (z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy), po przekroczeniu którego pracodawca będzie zobowiązany do stosowania nie tylko przepisów danego państwa dotyczących delegowania pracowników, ale również stosowania niemalże całego systemu prawnego państwa przyjmującego, tzn. wszystkich jego przepisów,
 • koniecznością stosowania przepisów dotyczących podróży służbowej w państwie przyjmującym, jeżeli w okresie delegowania pracownik będzie wykonywał zadania wymagające przemieszczania się po terytorium tego państwa lub będzie wyjeżdżał poza jego granice w celu wykonania polecenia przełożonego,
 • rozszerzeniem obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem pracowników tymczasowych i zapewnieniu warunków zatrudnienia adekwatnych do aktualnego miejsca świadczenia pracy pracownika tymczasowego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i księgowych firm delegujących pracowników za granicę, do przedsiębiorców prowadzących działalność poza granicami kraju, a także do doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, stron stosunku pracy zamierzające zastrzec w umowie o pracę właściwość obcego prawa, pracodawców wysyłających swoich pracowników do innych państw w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem zagranicznym, np. umowa o roboty budowlane,

Przedmiot szkolenia:

Na szkoleniu uczestnikom przybliżone zostaną prawne uwarunkowania dotyczące zatrudniania pracowników poza granicami kraju. Omówione zostaną również obowiązki pracodawców w zakresie odprowadzania zaliczek na podatek oraz składek na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych poza granicami.

Program szkolenia :
 

1.21. Prawo właściwe dla umowy o pracę:

 • W jaki sposób ustalić prawo właściwe dla umowy o pracę?
 • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania zmianie ulega prawo właściwe?
 • Czy dla umowy o prace realizowanej wyłącznie na terytorium Polski można wybrać właściwość prawa obcego?
 • Co to są przepisy wymuszające swoją właściwość i w jaki sposób działają?

 

 1. Podstawowe informacje dotyczące delegowania
  1. W jakich przypadkach mamy do czynienia z delegowaniem celem świadczenia usług?
  2. Kogo możemy uznać za pracownika delegowanego?
  3. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy delegującym pracowników do innego państwa UE?

 

 1. Na czym polega mechanizm korzystniejszości?
 1. Jakie przepisy znajdują zastosowanie wobec pracowników delegowanych w zakresie takich zagadnień jak:
 • czas pracy,
 • praca w dni wolne od pracy,
 • wynagrodzenie za pracę,
 • urlop wypoczynkowy,
 • bhp,
 1. Czy polskie przepisy prawa pracy zachowują moc w okresie oddelegowania do innego państwa UE?

 

 1. Przegląd minimalnych standardów zatrudnienia
 1. Maksymalny czas pracy, minimalny okres odpoczynku
 • jak stworzyć harmonogram czas pracy dla pracownika delegowanego?
 • czy w okresie delegowania pracownika korzysta z dni wolnych od pracy według polskiego prawa, czy według prawa państwa, do którego został oddelegowany?
 • jak ustalić nominał czasu pracy dla miesiąca, w którym przypadają zarówno dni wolne od pracy (np. święta) wynikające z „polskiego kalendarza” oraz „kalendarza państwa przyjmującego”?
 1. Urlop wypoczynkowy
 • jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przez parę dni w roku lub w niektóre miesiące jest oddelegowany do państwa, w którym obowiązuje wyższy/niższy wymiar urlopu od przewidzianego w prawie polskim?
 • w których państwach określone branże mogą zostać zobligowane do wpłacania składek na fundusz urlopowy/kasę urlopową?   
 1. Wynagrodzenie za pracę
 • jak ustalić wysokość i strukturę wynagrodzenia za pracę zgodnie z zasadą „ta sama płaca za tą samą pracę w tym samym miejscu”?
 • jaką rolę obecnie odgrywa płaca minimalna?
 • stosowanie lokalnych układów zbiorowych pracy,
 1. Wynajem pracowników
 • na czym polega łańcuchowe delegowanie pracowników tymczasowych i jakie pociąga za sobą konsekwencje?
 • jakie obowiązki spoczywają na zagranicznym pracodawcy użytkowniku w związku transnarodowym świadczeniem usług za pośrednictwem pracowników tymczasowych?
 1. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy
 • problem uznawalności szkoleń BHP oraz kursów i szkoleń kwalifikacyjnych,
 • problem uznawalności lekarskich badań profilaktycznych,
 1. Zakwaterowanie pracowników delegowanych
 • w jakich krajach i jakich branżach pracodawcy zobligowani są zapewnić zakwaterowanie pracownikom delegowanym?
 • jakie standardy należy w tym zakresie spełnić?
 1. Delegowanie a podróż służbowa
 • czy w trakcie oddelegowania zachodzi podróż służbowa?
 • w jaki sposób odróżnić delegowanie od podróży służbowej?
 • kiedy zachodzi konieczność stosowania przepisów państwa przyjmującego dotyczących podróży służbowej?

 

 1. Delegowanie długotrwałe
 1. jak ustalić 12/18-miesięczny okres delegowania?
 2. jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy po przekroczeniu 12/18-miesięcznego okresu delegowania?
 3. które przepisy polskiego prawa należy stosować również po upływie 12/18-miesięcznego okresu delegowania?

 

 1. Obowiązki wynikające z dyrektywy 2014/67/WE
 1. Obowiązek zgłoszeniowy
 • jaki jest zakres danych podlegających zgłoszeniu?
 • w jaki sposób dokonać zgłoszenia delegowania w poszczególnych państwach członkowskich UE?
 1. Osoba do kontaktów oraz przedstawiciel pracodawcy delegującego
 • kto może pełnić rolę osoby do kontaktów a kto przedstawiciela pracodawcy delegującego?
 1. Dokumentacja pracownicza
 • jakie dokumenty związane z zatrudnieniem należy przechowywać przez cały okres delegowania na terytorium państwa goszczącego?
 1. Kontrola organów nadzoru rynku pracy
 • jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Inspekcja Pracy a organami z innych państw w zakresie nakładania i egzekwowania kar za naruszenie przepisów o delegowaniu pracowników?
 • za jakie nieprawidłowości pracodawca może zostać ukarany?

 

 1. Zabezpieczenie społeczne pracowników delegowanych na tle rozporządzenia PEiR (WE) Nr 883/2004
  • Czy z upływem 12/18 miesięcy delegowania nadal należy płacić składki do ZUS?
 • Jakie są wyjątki od zasady podlegania przepisom państwa świadczenia pracy?
 • Jak w sferze ubezpieczeń społecznych wygląda sytuacja prawna pracowników delegowanych i pracowników świadczących pracę w co najmniej dwóch państwach?
 • Jakie są reguły wydawania formularza A1?
 • Jakie są konsekwencje odmowy wydania lub wycofania formularza A1 przez ZUS?
 • Jakie są planowane zmiany w zakresie procedur związanych z wydawaniem formularza A1 w 2021 roku?

Wykładowca:                       
Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych i podatkowych w aspekcie delegowania pracowników. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.
   
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
  Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>