zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp cz.1 - w obliczu sytuacji pandemicznej

Termin szkolenia
10 grudzień 2020 -  godz. 9:00 -14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:
Wskazanie najnowszych zmian w temacie prawa pracy jakie wprowadzono w związku z COVID-19 oraz zagadnień w zakresie pracy zdalnej. Szkolenie zawiera omówienie tematów dotyczących również umów z pracownikami, RODO, czasu pracy, rozwiazywanie umów z pracownikami, PPK oraz dokumnetacji pracowniczej. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci szkolenia:
- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp,

PROGRAM:

 1. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu pole-cenie udania się do lekarza?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
 3. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 4. Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profi-laktycznych? 
 5. Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 6. Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 7. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik za-chowuje prawo do wynagrodzenia? 
 8. Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
 9. Kto może prowadzić szkolenie bhp?
 10. Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
 11. W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okreso-wych szkoleń bhp?
 12. Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika ko-deksowego a obowiązek szkolenia bhp?
 13. Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
 14. Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w for-mie e-learningu? 
 15. Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
 16. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 17. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4? Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 18. Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
 19. Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pra-cę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
 20. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 21. Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 22. Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych? 
 23. Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilak-tycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
 24. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laborato-ryjnych, czy psychologicznych? 
 25.  Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 26. Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 27. Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 28. Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
 29. Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 30. Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 31. Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 32. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 33. Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia do-datkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp),
 34. W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
 35. Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 36. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 37. Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
 38. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
 39. Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
 40. Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o hi-gienę osobistą? 
 41. Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakłado-wego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
 42. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 43. Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 44. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywat-nych przez telefony komórkowe?
 45. Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
 46. W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?  
 47. Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdro-wotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?  
 48. Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
 49. Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w go-dzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
 50. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 51. Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 52. Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
 53. Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 54. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzi-nach pracy?
 55. Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 56. Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
 57. Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przery-wa ten urlop?
 58. Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodze-nia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego? 
 59. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
 60. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowią-zek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 61. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podję-cie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 62. Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?

Prowadzący:

Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy i członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach prawa pracy . 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>